Support Our Schools by Completing the 2020 Census

 

Hello Parents, 


Did you know you have a chance to improve many aspects of life in our community for the next ten years by participating in the 2020 Census?


It is safe, easy, and takes ten minutes. No citizenship or social security questions are asked.


Take a moment right now to go to: https://my2020census.gov or complete by phone at 1-844-330-2020.


Let’s count everyone in every home to make sure we have the housing, nutrition, hospitals and  educational services we need in the San Gabriel Valley.  


With commitment to our students and families, 


Denise Jaramillo 

Superintendent 

Alhambra Unified

Hola Padres, 


¿Sabía usted que tiene la oportunidad de mejorar muchos aspectos de la vida en nuestra comunidad durante los próximos diez años al participar en el Censo 2020?


Es seguro, fácil y toma diez minutos. No se hacen preguntas de ciudadanía o seguridad social.


Tómese un momento ahora para ir a: https://my2020census.gov o complete por teléfono al 1-844-468-2020.


Contemos a todos en cada hogar para asegurarnos de que tengamos la vivienda, la nutrición, los hospitales y los servicios educacionales necesarios en el Valle de San Gabriel. 


Con compromiso con nuestros estudiantes y familias,Denise Jaramillo 

Superintendente 

Distrito Escolar Unificado de Alhambra

 

-----------------------------------------------

各位家长好,

 

您是否知道,通过参加2020年人口普查,您可以改善我们社区未来十年在生活上许多不同层面?

这项调查既安全又简单、只需十分钟时间完成。不查是否公民(身份)或社安等问题。

请花一点时间,立即登入:https://my2020census.gov或通过电 1-844-391-2020/1-844-398-2020完成调查。

请把居住在家里的所有人士统计在内,以确保「圣盖博谷社区(San Gabriel Valley)」的房屋、营养保健、医院、和教育服务等各方面获得帮助。

让我们一起为学生和家庭承担此责任。

 

Denise Jaramillo
学区总监
阿罕布拉联合学区

 

-----------------------------------------------

 

Bạn có biết rằng bằng cách tham gia cuộc điều tra dân số năm 2020, bạn có thể cải thiện nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống trong cộng đồng của chúng ta trong mười năm tới không?

 

Khảo sát này là an toàn và đơn giản và chỉ mất mười phút để hoàn thành. Không kiểm tra về quyền công dân hoặc các vấn đề an sinh xã hội.

 

Xin Vui lòng dành chút thời gian để đăng nhập ngay bây giờ: https://my2020census.gov/

hoặc hoàn thành khảo sát bằng cách gọi số 1-844-461-2020.

 

Hãy đếm tất cả những người sống trong nhà để đảm bảo rằng cộng đồng San Gabriel Valley (Thung lũng San Gabriel) có hỗ trợ về nhà ở, dinh dưỡng, sức khỏe, bệnh viện và dịch vụ giáo dục.

 

Với sự cam kết cho học sinh và gia đình của chúng ta.

 

Denise Jaramillo

Giám Đốc 

Học khu thống nhất Alhambra