Alhambra USD's 6th Annual District College Fair

SAVE THE DATE: On Thursday, October 17, 2013 Alhambra Unified School District presents its 6th Annual District College Fair. Parents and all 9th - 12th grade students are invited to attend. This event will take place at San Gabriel High School from 6:00 pm - 8:00 pm. Over 60 representatives from 2-yr. & 4-yr. Colleges/Universities, Vocational Schools & the Military will be there to answer questions. We hope to see you all there!


Marquen sus calendarios: El jueves, 17 de octubre de 2013, el Distrito Escolar Unificado de Alhambra presenta su 6ta Feria Anual de Colegios. Los padres de familia y todos los estudiantes del 9vo al 12avo grados están invitados a asistir. Este evento se llevará acabo en la Escuela Secundaria San Gabriel de 6:00 pm a 8:00 pm. Más de 60 representantes de colegios y universidades de 2 y 4 años, escuelas vocacionales y militares estarán presentes para contestarle sus preguntas. ¡Esperamos verlos a todos!预留日期: 10 月17日星期四晚上6 - 8时,请来聖盖博高中参加第六届年度全学区的大学资料展览。 今年真是令人兴奋因为有60 所以上的大专院校会与会。我们期望您们都会来参加!

DÀNH NGÀY NÀY: Thứ Năm, ngày 17 Tháng 10, 2013 Khu Học chánh Thống nhất Alhambra sẽ trình bày Ngày Hội Đại học Hàng năm Lần Thứ Sáu của Học khu. Phụ huynh và tất cả các học sinh từ Lớp 9 đến Lớp 12 được mời đến tham dự. Sự việc này được tổ chức tại trường Trung học San Gabriel từ 6:00pm đến 8:00pm. Trên 60 đại diện từ các trường Cao đẳng và Đại học 2 năm và 4 năm, các trường nghề và quân đội sẽ có mặt tại đó để trả lời những câu hỏi. Chúng tôi hy vọng được gặp mặt tất cả quí vị tại đó!